THE PROGRAM OF SESSIONS Monday, 12 April 1999

INTERNATIONAL CONGRESS ON LEARNING AND EDUCATION IN THE OTTOMAN WORLD, 1999

Session I, A:
Chairman: Ashraf AHMEDOV

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Kosova’da Eğitim (Education in Kosovo during the period of the Ottoman Empire); T, Nimetullah HAFIZ

The Social Parameters of Identity: The Role of Education in Albanian Identity Formation, Isa BLUMI

Muallimîn-i İslâmiye Cemiyeti ve Bulgaristan Türkleri’nin Eğitim Davası (The Association of Muslim Teachers and the problem of education of Turks in Bulgaria); T, İbrahim YALIMOV

Osmanlı Mirası Bir Medrese Örneği: Gümülcine 'Medrese-i Hayriyye'si (A medrese as an example of Ottoman heritage: the Medrese-i Hayriye of Gümülcine (Komotini); T, Halit EREN

Session I, B
Chairman: Rhoades MURPHEY


Kuzey Afrika'da Osmanlı İdaresinin Yerli Halkla Münasebetleri (Relations between the Ottoman administration and the local people in North Africa); T, Ahmet KAVAS

Ottoman Egypt in the Seventeenth Century According to the Unique Manuscript, Zubdah Ikhtisar Tarikh Muluk Misr Al-Mahrusah, Kamaruzaman YUSOFF

The Iconography of the Sword Zulfikar in the Ottoman World (with Special Emphasis on Egypt), Jane HATHAWAY

Session I, C
Chairman: Fethi el-NIKLAWI


18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Azınlıkların Durumu ve Dinî Hoşgörü (The situation of minorities in the Ottoman Empire in the 18th and 19th centuries and religious tolerance); T, Yücel ÖZKAYA

Bizans Kaynaklarında Osmanlı Devleti'nin Hoşgörü ve Koruma Politikası: 14 ve 15. yüzyıllar (The policy of tolerance and protection of the Ottoman State according to Byzantine sources, 14th-15th centuries); T, Melek DELİLBAŞI

Some Observations on Religious Co-Existence in the Ottoman World, Hassan AZZOUZI

Kuruluş Devri Osmanlı Hükümdarlarında Adalet ve Hoşgörü (The justice and tolerance of Ottoman Rulers of the Foundation Phase); T, Fahamettin BAŞAR

Session I, D
Chairman: İnci ENGİNÜN


Tarihi, Teşkilatı ve Teşrifatı ile Osmanlı Mehteri (The Ottoman Mehter band: its history, its organisation and its processions); T, T. Nejat ERALP

Cultural Exchange and Music at the Ambassadies (ca. 1580-1790), Ralf Martin JÄGER

Fatih Döneminde Yaşamış Şair ve Musikîşinaslardan Şems-i Rûmî ve Bilinmeyen Bir Eseri (Şems-i Rumî as one of the poets and musicians of the period of the Conqueror and an unknown work by him); T, Recep USLU

Hayvanların Dilinden Tenkitler: Osmanlılarda İlmî ve Dinî Hayata Bakış (Critics through fables: the Ottomans’ outlook to scientific and religious life); T, Sadettin EĞRİ

Session II, A
Chairman: Azmi ÖZCAN


KKTC'de Osmanlı Döneminde Bilim ve Kültüre Hizmet Verenler (Contributors to science and culture in North Cyprus during the Ottoman period); T, Bülent YORULMAZ

Ottoman Culture and Art in Cyprus, Netice YILDIZ

11 ve 15. Yüzyıllar Arasında Bazı Arnavut ve Peçeneg-Kuman Yerleşim ve Yer Adları (Some Albanian and Peçeneg-Kuman names of settlements and places between the 11th-15th centuries); T, İlyas RECA

Session II, B
Chairman: Omar JAH


Religious Communities in Cyprus under Ottoman Rule (1571-1878), Laura ALONSO

The Religious Institution and its Role in the Ottoman Society, Fethi el-NIKLAVI

Christian Missions in the Eastern Provinces of the Ottoman Empire in the Nineteenth Century: Their Educational Work and its Impact on Ottoman Society, Hasan GÖKÇE

Session II, C
Chairman: Ramazan ŞEŞEN


Osmanlılar Devri Harb İşi: Orta Asırlar (Military arts during the Ottoman period – the middle ages); T, Hamidulla DADABAYEV

Osmanlı-Timurlu İlmî Münasebetleri Örneğinde Organize İlmî Çalışmalarda Siyasî İstikrarın Rolü (The role of political stability in organised scientific activities as represented in the example of Ottoman-Timurid scientific relations); T, Hayrunnisa ALAN AKBIYIK

Session II, D
Chairman: Gülru NECİPOĞLU KAFADAR


Osmanlı İmparatorluğu’nda Kültürel ve Eğitimsel Yaşamda Güzel Sanatların Yeri, Minyatür Sanatı ve Resim Sanatında Batı Etkisi ile Modernleşme Süreci (The place of fine arts in cultural and educational life in the Ottoman Empire, the process of modernisation in the miniature and painting arts under Western influence); T, Berke İNEL

Batılı Ressamların Gözü ile On Sekizinci Yüzyıl Osmanlı Saray Törenleri (The 18th-century Ottoman palace ceremonies from the perspective of Western painters); T, Nevin YÜCEL CELBİŞ

Yıldız Kütüphanesi (Yıldız library); T, R. Tûba ÇAVDAR-Hüseyin TÜRKMEN

Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi'nin Türk Kütüphanecilik Tarihindeki Yeri ve Önemi (The Regulation for General Education and its place and importance in Turkish history of librarianship); T, Hüseyin TÜRKMEN

Tuesday, 13 April 1999


Session III, A
Chairman: Halil SAHİLLİOĞLU

A Cultural Map of Palestine 1516-1840: An Overview, Abdul Rahim ABU HUSAYN

Modern Education in the Vilayet of Trablusgarp; A, Salaheddin Hasan SURY

Ottoman Politics of Culture in Syria during World War I, Hasan KAYALI

Ottoman Medical Terminology; A, Mohammad Haytham al-KHAYAT

Session III, B
Chairman: Ferruh DİNÇER


Bir On Sekizinci Asır Silindirik Osmanlı Güneş Saati (A cylindrical Ottoman sundial of the 18th century); T, Atilla BİR

Osmanlı Güneş Saatlerinin Türleri ve Çalışma Esasları (The variety of Ottoman sundials and the principles of their functioning); T, Nusret ÇAM

A Case Study of the Islamic Lunar Calendar from the Late Ottoman Period in the Region in 1907, Mashallah Ali AHYAIE

Shams al-Din al-Samarqandi and Musa Kadızade al-Rumi's Critics of Euclides, Mohamed SOUISSI

Session III, C
Chairman: Zeynep AHUNBAY


The Relationship Between Mathematics and Architectural Design in Pre-Ottoman Architecture, Zafer SAĞDIÇ

Moral Education in Ottoman State Schools during the Reign of Sultan Abdülhamid II, Benjamin C. FORTNA

Davut Paşa ve Fatih Medreselerinde Yapısal Elemanlar (Structural elements in the Davut Paşa and Fatih medreses), Betül BAKIR

Osmanlı-Türk Evindeki Batılı Etkilerin Antalya, Isparta ve Burdur Evlerinden Örnekler Üzerinde İrdelenmesi (Analysis of Western influences on the Ottoman-Turkish house based on examples of houses from Antalya, Isparta and Burdur); T, Nur URFALIOĞLU

Session III, D
Chairman: Ercüment KURAN


Osmanlı Son Dönemi Taşra Medreseleri Üzerine Bazı Düşünceler (Observations on rural medreses of the late Ottoman period); T, Nesimi YAZICI

Zikr and Semâ in the Mevleviye During the Ottoman Period, Jamal J. ELIAS

16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı Toplumunda Dinî ve Kültürel Hayata Şekil Veren Bazı Etkenler (Some factors which influenced religious and cultural life in the Ottoman society during the 16th and 17th centuries); T, Gülgün ÜÇEL-AYBET

Osmanlı İmparatorluğu’nda Tasavvufî Cereyanlar ve Bazı Önemli Dinî Tartışmalar Üzerine Açıklamalar ve Yorumlar (Explanations and remarks on Sufi currents and some important religious debates in the Ottoman Empire); T, Ali UĞUR

Session III, E
Chairman: Nuri YÜCE


Eski Türk Abidelerinde Oğuzlar (The Oğuz [clan] as it appears in old Turkish monuments); T, Nasimhah RAHMANOV

Osmanlı Döneminde Bir İmparatorluk Dili Olarak Türkçe (Turkish as the language of an empire during the Ottoman period); T, György HAZAI

Polonya-Türkiye Arasındaki Kültürel Münasebetler: Avrupa'da Yazılan İlk Türkçe El Kitaplarından Biri (Cultural relations between Poland and Turkey: one of the first handbooks in Turkish which were written in Europe); T, Danuta CHMIELOWSKA

'Osmanlıca' mı, 'Osmanlı Türkçesi' mi? ('Ottoman language' or 'Ottoman Turkish'?); T, M. Metin KARAÖRS

Session IV, A
Chairman: Ceasar FARAH


Education and Transportation in Tripoli during the Second Half of 19th century; A, Sawsan AGHA KASSAB

The System of Education in the Mutasarrifiyya of Jebel Lebanon; A, Sherbil DAGHER

Educational Institutes and Scholars in the Arabian Peninsula during the Ottoman Era; A, Mohammed Hasan AL-AIDAROOS

Scientific Life in Ottoman Tripoli, A, Omar TADMOURI

Session IV, B
Chairman: Abdul-Rahim ABU HUSAYN


Science in the Ottoman Egypt in the 12th Century Hijra: Ahmed ad-Damanhouri's Encyclopaedia, A, Youssef ZIEDAN

Geographical Knowledge and International Relations: Ottomans, Russians and Moroccans in the late 18th Century, A, Abderrahmane EL MOUDDEN

The Political and Social Situation of the Benghazi Mutasarrafiya during the Ottoman Period, A, Abdallah A. İBRAHİM

Session IV, C
Chairman: Virginia AKSAN


An Inventory of Ottoman Monuments in Cairo: An IRCICA Project; A, Mohammed ABU AL-AMAYEM

The Image of a City: Istanbul in Early Western and Ottoman Pictures, Albrecht BERGER

Session IV, D
Chairman: İlyas RECA


Osmanlı Anadolusu’nda Semerkantlı Bir Şeyh: Şeyh Ali Semerkandî (A Sheikh from Semerkand in Ottoman Anatolia: Sheikh Ali Semerkandi); T, M. Akif ERDOĞRU

Hâlidîlik ve Osmanlının Son Dönemindeki Etkileri (The Khalidi sect and its influence in the late Ottoman period); T, Abdurrahman MEMİŞ

The Rashidiyya in the Ottoman World: Personal and Impersonal Elements in Sufi Education, Mark SEDGWICK

Osmanlı Anadolusu'na Dînî-Tasavvufî Kültürü Yaymada Sûfîlerin Kullandığı Metodlar (Methods used by Sufis in spreading the religious-Sufi culture in Ottoman Anatolia); T, Reşat ÖNGÖREN

Session IV, E
Chairman: Nimetullah HAFIZ


Hüseyin Rahmi ve Özel Eğitim (Hüseyin Rahmi and special education); T, İnci ENGİNÜN

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Edebiyatımızda Öğretmen Tipleri (1839-1923) (Types of teachers represented in literature from the Tanzimat until the Republic); T, Şehnaz ALİŞ

Ahmet Cevat Emre'nin Türkçe Öğretimindeki Yeri (The place of Ahmet Cevat Emre in the teaching of Turkish), T, Gülden SAĞOL

Türkçe Eğitiminde Gramerin Yeri ve Gramer Tarihimiz (The place of grammar in the teaching of Turkish and the history of grammar); T, Esra KARABACAK

Session V, A
Chairman: Orhan KOLOĞLU


Some Changes in the Field of Education in Algeria During the Ottoman Period. 1520-1830, Belkacem SAADALLAH

Educational Institutions in Algiers during the Ottoman Period (Study of Educational Role of Mosques, Zawias, Quranic and Other Schools), A, Zahra ZAKIA

The Role of Zawiyas in the Education and the Teaching in Ottoman Algeria. The Case of Kabylia, Nacereddin SAIDOUNI

Mısır'da Osmanlı Harfli Türkçe Yayınlar (1830-1914): Bibliyometrik Etüd (Publications in Turkish printed in Ottoman characters in Egypt (1830-1914): a bibliometric study); T, Mohammed HARIDY

Session V, B
Chairman: Cemal KAFADAR


Şeyhî’nin Vekayi’ül-Fudala’sının Bilim Tarihi Bakımından Önemi ve Değeri (The importance and the place of Vekayi’ül Fudela by Şeyhi as regards the history of science); T, Abdülkadir ÖZCAN

Kâtib Çelebi Cihannümâ’sı Hakkında Bazı Batı Kaynakları Üzerine (On some Western sources about Katip Çelebi’s Cihannüma); T, Jean-Louis BACQUE-GRAMMONT

The Ottoman Empire in Word and Image: Cartography, Historiography and City Views in the Sixteenth Century, Kathryn EBEL

The Scientific and Cultural Aspects During the Rule of Sultan Mehmed II (1432-1487) in the Arabic Bibliography, Azza al-SAWI

Session V, C
Chairman: Amir PASIC


Rebuilding the City in the Aftermath of Catastrophic Fire: Building Priorities and Practices as Documented in Juridical Records from Seventeenth Century Istanbul, Rhoades MURPHEY

The Ottoman Fortification of Seddulbahir, Lucienne THYS ŞENOCAK

The Architectural Features of Ottoman Primary Schools, Zeynep AHUNBAY

Eğitime ve Bilimin Gelişimine Etkileriyle 1909 Tarihli Umur-ı Nâfıa Programı (The Public Works Program of 1909 with its influences on the development of education and science); T, İlhan TEKELİ-Selim İLKİN

Session V, D
Chairman: Rifat ÖNSOY


Osmanlı Islahat Düşüncesi ve Tatbikatı Hakkında Gözlemler (16 ve 18. asırlar) (Observations on the Ottomans’ mentality and application of reforms: 16th-18th centuries); T, Mehmet İPŞİRLİ

18. Yüzyılda Osmanlı Kültürü ve Batı Kültürü ile İlişkileri (Ottoman culture and its relations with Western culture in the 18th century); T, İbrahim TATARLI

Keçecizade İzzet Molla'nın Islahat Lahiyası (The regulation of reforms of Keçecizade Izzet Molla); T, Mehmet GENÇ

Osmanlıların Son Dönemindeki Batılılaşma Hareketinin İslam Düşüncesinde Yenilik Çabalarına Tesiri (The effect of the westernisation movement of the late Ottoman period on the efforts of modernisation in Islamic thought); T, M. Sait ÖZERVARLI

Session VI, A
Chairman: Mehmet ŞEKER


Osmanlı Devleti’nde Hekimbaşılık ve Hekimbaşılar (The institution of the chief surgeon in the Ottoman State and chief surgeons); T, Ali Haydar BAYAT

Osmanlı Dünyası’ndaki Türkçe Yazma Tıp Eserlerinin Değerlendirmesi (Son Araştırmaların Işığında) (An evaluation of manuscript medical works in the Ottoman world in the light of recent researches); T, İlter UZEL

Süleymaniye Medical Medrese, Tuncay ZORLU

Nâbî’nin Hayriyye’sinin 'Mebhâs-ı Lâzıme-i Hikmet ü Tıb' Bölümü: Şair Gözüyle 17. yy Osmanlı Tıbbına Eleştirel Bir Bakış (The Mebhâs-ı Lâzıme-i Hikmet ü Tıb part of Nabi’s Hayriyye: A critical glimpse at Ottoman medicine in the 17th century from a poet’s perspective); T, Selim KADIOĞLU

Session VI, B
Chairman: Ahmet UĞUR


Major 'Peripheries' of the Ottoman World: Learning Tradition in Malay Society with a Special Reference to Brunei Darussalam, A. MANSURNOOR

Türk Kültürünün Kendilik Algısında Osmanlı Bilim Tarihi Çalışmalarının İşlevi (The function of studies on Ottoman history of science in the identity conscience of Turkish culture); T, Dursun AYAN

The Muslim World and the Cultivation of Modern Science in the Age of Colonialism: Ottoman Turkey, Egypt and Algeria, Nacer MILOUDI

Session VI, C
Chairman: Faruk BİLİCİ


Philanthropy and Education in Nineteenth Century Istanbul, Nora ŞENİ

A Revolution in Learning: The Islamic Contribution to the Creation of the Ottoman Tanzimat State-Civil Schools in Syria, Randi DEGUILHEM

Ethics as a Domain to Discuss the Political: Kınalızâde Ali Efendi's Ahlâk-ı Alâî, Baki TEZCAN

Between Construction and Reconstruction: The Architecture of Mektebs and Medreses in Bosnia and Herzegovina, Amir PASIC

Session VI, D
Chairman: Hasan KAYALI


Abdülhamid Döneminin Bir "Toplum Mühendisliği" Projesi: Aşiret Mektebi (A 'public engineering' project during Abdulhamid’s reign: the Aşiret Mektebi (clan school), T, Selim DERİNGİL

Bezmiâlem Vâlide Sultan’ın Eğitim Islahatlarındaki Rolü ve Vâlide Mektebi/Dârü’l-Maârif (The role of Bezmiâlem Valide Sultan in educational reforms and the Valide Mektebi/Dâru’l Maarif); T, Nuran Kara PİLEHVARİAN

On Dokuzuncu Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinde İngiliz Müesseseleri (English institutions in the Ottoman State in early 19th century); T, Adnan ŞİŞMAN

The Strike of Istanbul Elementary School Teachers (1920), Yavuz Selim KARAKIŞLA

Tuesday, 13 April 1999


Session VII, A


Chairman: Muhammed HARIDY

Zawia of Al-Qairawan and its Medreses During the Ottoman Period, Najwa OTHMAN

The Controlling Role of the Juridical System (Kadılık) in Egypt over Financial and Administrative Institutions at the Beginning of the Ottoman Period, Seyyid MUHAMMED ES-SEYID

Educational Views of Mustafa Kamil Pasha (End of XIXth and Beginning of XXth Centuries), Eleonora BABAYEVA

Kahire’de Osmanlı Döneminde İnşa Edilen Eğitim Müesseselerine İki Örnek: Süleyman Paşa ve Sultan I. Mahmud Medreseleri (Two examples of educational institutions built in Cairo during the Ottoman period: the Süleyman Paşa and Sultan Mahmud I medreses); T, Ahmet Ali BAYHAN

Session VII, B
Chairman: Gül RUSSELL


Osmanlı Devletinde Cerrahlık Eğitiminin Tıp Eğitimi İçine Alınması (Inclusion of surgery education in medical education in the Ottoman State); T, Ayten ALTINTAŞ

Tıphane-i Âmire'den Tıp Fakültesine Tıp Eğitimine Hizmet Edenler (Those who served medical education from the Tıphane-i Amire to the Faculty of Medicine); T, Nuran YILDIRIM-Suzan BOZKURT-Yeşim Işıl ÜLMAN

İstanbul’da Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Saraya Buz ve Kar Sağlanması (Provision of ice and snow to the Palace in Istanbul during the period of the Ottoman Empire); T, Bayhan ÇUBUKÇU-Mebrure DEĞER

Session VII, C
Chairman: Georgy HAZAI


Osmanlı Edebiyatındaki Hac Seyahatnamelerinin Tipleri (Types of pilgrimage travelogues in Ottoman literature); T, Menderes COŞKUN

Seyyid Abdurrahim Muhib Efendi'nin Paris Sefirliği ve Sefaretnameleri Üzerine Bazı Mütalaalar (Some remarks on Seyyid Abdurrahim Efendi’s mission to Paris and ambassadorial account); T, Bekir GÜNAY

The Republic of Letters and the Ottoman Empire in the Seventeenth Century, Sonja BRENTJES

Correspondance entre Antoine-Ignace Melling (1763-1831) et Hatice Sultane (Correspondence between Antoine- Ignace Melling (1763-1801) and Hatice Sultan), Fréderic HITZEL

Session VII, D
Chairman: Nacereddin SAIDOUNI


Molla Husrev, the Teacher of Fatih Sultan and his Arabic Translation of Nasir-al-Din al-Tousi's Persian Book in Logic, Asas Ul Iktebas, Mohammad el-Saeed GAMAL AL-DEEN

The Introduction of Arabic Manuscripts to the Ottoman State and their Impact on Ottoman Culture, Ayman FU'AD SAYYID

Fragmented Loyalties in the Modern Age: al-Zahhawi on Wahhabism, Constitutionalism, and Language, Dina Rizk KHOURY

The Role of the Syro-Lebanese in the Intellectual Revival, Caesar FARAH

Session VII, E
Chairman: Emre DÖLEN


Süleymannâmeler’in Osmanlı Toplumunun Siyasî Eğitiminde Oynadığı Rol (The Süleymannâmes and their role in the political education of Ottoman society); T, Şefaettin SEVERCAN

Batılılaşma Dönemi Osmanlı Eğitim Sisteminin Gelişimine Mukayeseli Bir Bakış (A comparative overview of the development of the Ottoman educational system during the westernisation period); T, Mustafa ERGÜN

On Dokuzuncu Yüzyılın İkinci Yarısında Isparta Sancağı’nda Eğitim Öğretim Kurumları (Educational institutions in the Sanjak of Isparta during the second half of 19th century); T, Mutullah SUNGUR

Tanzimat Döneminde Avrupa Şehirlerine Gönderilen Öğrenciler (Students sent to European cities during the Tanzimat period), T, Hamiyet SEZER

Session VIII, A
Chairman: Oktay ASLANAPA


Gelibolulu Mustafa Âlî'nin Künhü’l-Ahbâr’ına Göre Osmanlı Devleti’nin İlk Devirlerinde (1300-1480) Bilim ve Bilimin Değeri (Science and its value in the early Ottoman period (1300-1480) according to Gelibolulu Mustafa Âlî's Künhü’l-Ahbâr, Ahmet UĞUR

Gelibolulu Mustafa Âlî'ye Göre Osmanlı İlmiye Sınıfı (The Ottoman learned class according to Gelibolulu Mustafa Ali); T, Mehmet ŞEKER

Gelibolulu Mustafa Âlî'nin Künhü'l-Ahbâr'ına Göre Osmanlı Devleti’nin Yükselme Devrinde (1566-1595) Eğitimciler ve Eğitim Kurumları (Educators and educational institutions in the ascendancy period of the Ottoman State (1566-1595) according to Gelibolulu Mustafa Âlî's Künhü’l–Ahbâr, Faris ÇERÇİ

Birgivi Mehmed Efendi'nin Koruyucu Meleği: ‘Ata’ullâh Efendi (Osmanlı Ulemâsı’nın Dayanışması) (The guardian angel of Birgivi Mehmed Efendi: ‘Ata’ullâh Efendi: Solidarity of the Ottoman Ulema), Faruk BİLİCİ

Session VIII, B
Chairman: Mohammad el-Saeed GAMAL AL-DEEN


Modern Tıp Bilgi ve Terimlerinin Osmanlı’da Halk Kitlelerine İlanlar Vasıtasıyla Yansıması (Reflection of modern medical knowledge and terms to the Ottoman public by means of announcements); T, Orhan KOLOĞLU

Son Osmanlı Tıbbiyeleri ve Suriye'deki Tıp Öğretimine Tesiri (Late Ottoman medical schools and their influence on medical education in Syria); T, Mohamed Beshir el-KATEB

Osmanlı Hekimliği ve Tıp Bilimi (Ottoman medicine and medical sciences); T, Nil SARI

Session VIII, C
Chairman: Shigehisa KURIYAMA


Enlightening the Ottomans: Tott & Mustafa III, Virginia H. AKSAN

Orduda Öğretim: On Dokuzuncu Yüzyılda Mekteb-i Harbiye ve Erkân-ı Harbiye Örnekleri (Teaching in the army: the Mekteb-i Harbiye and Erkân-ı Harbiye examples in the 19th century); T, Odile MOREAU

XVIII. Asrın Başlarında Bir Osmanlı "Mühendis Hocası": Mehmed Said Efendi ve Humbara Risalesi Adlı Eseri (An Ottoman 'engineer instructor': Mehmed Said Efendi and his work entitled Humbara Risalesi); T, Mustafa KAÇAR

Session VIII, D
Chairman: Mehmet GENÇ


Mekteb-i Fenn-i Nücum (The school of astronomy), Salim AYDÜZ

Ahmet Cevdet Pasha and the Development of the Ottoman Medrese, Magda AKHLOUF

Tanzimatçı Osmanlı Aydını Hayrullah Efendi (1818-1866)'ye Göre Fransız Bilim ve Eğitim Kurumları (The French scientific and educational institutions according to Hayrullah Efendi, an Ottoman intellectual of the Tanzimat); T, Ercüment KURAN

A Late Attempt to Find an Integrative Approach Through Common Secular Education: Midhat Paşa as Govenor of the Danube Province (1864-1868), Diana KARABINOVA

Session IX, A
Chairman: Mübahat KÜTÜKOĞLU


Osmanlı Medreselerinde Tarih-i Edyan Dersleri (Courses on the history of religions in Ottoman medreses); T, Mehmet AYDIN

Osmanlı Dünyasında Mantık Bilimi ve Eğitimi (The science and teaching of logic in the Ottoman world); T, Abdulkuddûs BİNGÖL

Osmanlı Devleti'nde Eğitim Hizmetlerinin Finansmanı (Klasik Dönem) (The financing of educational services in the Ottoman State: the classical period); T, Tahsin ÖZCAN

Osmanlılar Devrinde Arapça Eğitimi (The teaching of Arabic during the Ottoman period); T, Ramazan ŞEŞEN

Session IX, B
Chairman: Turhan BAYTOP


Osmanlı İmparatorluğu’nda Klasik ve Modern Eczacılık Eğitim ve Öğretimi (The teaching and education of classical and modern pharmacy in the Ottoman Empire); T, Gülbin ÖZÇELİKAY-Eriş ASİL

Türkiye'de Yayınlanan İlk Kimya Laboratuvar Kitabı: Âlât-ı Kimyeviye Risâlesi (The first book for chemical laboratory published in Turkey: Âlât-ı Kimyeviye Risâlesi; T, Emre DÖLEN

Millî Saraylar’dan Dolmabahçe Sarayı'nda Bulunan İlaç Sandığı (The medicine box found in Dolmabahçe Palace, one of the national palaces); T, Rengin DRAMUR

Osmanlı Devleti’nin İlk Başşehri Olan Bursa’nın Aktarlık Sanatı Açısından Önemi ve Bazı Orijinal Belgeler (The importance of Bursa, the first capital of the Ottoman State, with respect to the art of the drugstore); T, Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR

Session IX, C
Chairman: Youssef ZIEDAN


Topkapı Palace and its Importance in the History of Architecture and Arts; A, Tahsin Ömer TAHAOĞLU

Islamic Arts and Crafts Schools in West Tripoli; A, Abdul Kerim Abu SHWEREB

Ottoman Arts in the Light of Possession Prince Mohamed Ali at Manial Palace; A, Abou el-Fetouh el-Leathy KAWTHER

The Divan of Sultan Bayezid II; A, Zeinab Abu SINNAH

Session IX, D
Chairman: Jean-Louis BACQUE-GRAMMONT


Books in Damascene Houses Around 1700, Colette ESTABLET

Islamic Reformist Discourse in the Tulip Period (1718-30) Ibrahim Müteferriqa and his Arguments for Printing, Stefan REICHMUTH

Pre-Republican Women's Magazines: A Form of Education: Comparative Study Between Ottoman and English Publications, Valerie SMALLWOOD

Ottoman Women's Organizations and the Education of the Nation, Nicole van OS

Session X, A
Chairman: Ekmeleddin İHSANOĞLU


Osmanlı Medreselerinde Tartışma Metodolojisi (Discussion methodology in Ottoman medreses); T, A. Hadi ADANALI

18. yy Sonlarında İstanbul Medreseleri (Ottoman medreses during late 18th century); T, Ahmet CİHAN

Osmanlı Medreselerinde Aklî İlimlerin İhmali Meselesi Üzerine Bazı Mülahazalar (Some observations on the neglect of positive sciences in Ototman medreses); T, Yaşar SARIKAYA

Session X, B
Chairman: Feza GÜNERGUN


Osmanlı Döneminde Veteriner Hekimliği Alanında Telif, Tercüme ve Yayın Faaliyetleri (Activities of authorship,
translation and publication in the field of veterinary medicine during the Ottoman period); T, Ferruh DİNÇER-Atilla ÖZGÜR-Aşkın YAŞAR-Abdullah ÖZEN

Tanzimatta Üretimi Çağdaşlaştırma Çabaları: Ziraat ve Orman Mektepleri (Efforts to modernise production during the Tanzimat: the schools of agriculture and forestry); T, Rifat ÖNSOY

An Ottoman Agricultural Book: Some Notes on Kitab-ı Revnak-ı Bûstan (Book of the Luminous Garden), Harun DRAMAN

Session X, C
Chairman: Soraya FAROQI


A Reinterpretation: American Schools and the Evolution of Ottoman Educational Policies During the Hamidian Period, Betül Başaran ALPUGAN

Late Ottoman Armenian Education: the Sanasarean Academy of Erzurum, Rebecca MORRIS

Yirminci Yüzyıl Başlarında Osmanlı Anadolusu’nda Alman Okulları, Mustafa GENCER

Session X, D
Chairman: Ali Haydar BAYAT


Kınalızâde Ali Efendi’ye göre Kız Çocuklarının Eğitimi (The education of girls according to Kınalızâde Ali Efendi); T, M. Şevki AYDIN

Osmanlı’da Bir Meslekî Eğitim ve Çocuk Esirgeme Kurumu: Dârü’l-Hayr-ı Âlî (1903-1909) (An Ottoman institution for vocational training and protection of the children: the Dârü’l-Hayr-ı Âlî -1903-1909); T, Cemil ÖZTÜRK

Osmanlı Sıbyan Mekteplerinde Okutulan Dersler (Klasik Dönem Bursa Örneği) (Courses taught in Ottoman primary schools: the example of Bursa during the classical period); T, Mefail HIZLI

Eski Van’da Osmanlı Şehirciliği (Ottoman urbanism as it appears in the history of Van); T, Abdüsselâm ULUÇAM

Session XI: Presentation of IRCICA’s data bank on Ottoman history by IRCICA Director General Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Dr. Mustafa Kaçar and Ms. Hümeyra Zerdeci