IRCICA Genel Direktörü Prof. Halit Eren’in koronavirüs salgını süresince uzaktan çalışma döneminde IRCICA’nın yürüttüğü faaliyetlerle ilgili notu

by admin

Dünya çapında yüz binlerce can alan, toplum sağlığına ve ekonomik hayata ağır darbeler vuran koronavirüs salgınıyla insanlık bugün, tarihinin en ağır küresel krizlerinden birini yaşamaktadır.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) kültür araştırmaları ve uluslararası kültürel işbirliği merkezi IRCICA, küresel salgının İİT Üye Ülkelerinde ve tüm dünyadaki etkilerini özellikle kendi faaliyet alanlarındaki gelişmeler açısından takip etmektedir. Kültür ve sanat dünyasında, akademik çalışmalarda, kültür mirasıyla bağlantılı faaliyetlerde ve bu alanlardaki uluslararası ilişkilerde bu salgın dolayısıyla ne gibi değişimler kaydedildiğini ve sürdürülebilir bir ilerleme için bu dönemde neler yapılabileceğini değerlendirmektedir. Bu bağlamda Merkezimiz içinde bulunulan dönem için planlanmış bulunan faaliyetlerinden bir kısmını bu gelişmelerin ışığında yeniden şekillendirmiş ve ortaya çıkan ihtiyaçlara göre bunlara yenilerini eklemiştir.

Bu çalışmalar, IRCICA’nın bağlı bulunduğu İİT’nin kuruluş Şartı’nda öngörülen, “… insanî acil yardım gerekliliği durumlarında Üye Devletlerin arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak” amacı çerçevesinde öncelikle ele alınmıştır. Bu bağlamda, devam etmekte olan faaliyetlerimizin yanında, yine kendi araştırma ve inceleme alanlarımızın içinden, küresel salgının bağlamında öne çıkan birtakım konuları tespit ederek yeniden gündeme alıyoruz. Üye Ülkelerde ve tüm dünyada kültürel, dinî, etnik veya millî kimlikleri ve coğrafî konumları ne olursa olsun toplumların birlikte yaşama bilincini, manevî gücünü ve dayanışmasını arttırmaya yardımcı olacak kültürel ortaklıkları, paylaşımları ve farkındalıkları tarih, bilim, sanat ve kültürün aracılığıyla ortaya koymayı amaçlıyoruz.

IRCICA’nın geçen kırk yıl boyunca çeşitli projeleri çerçevesinde incelediği ve bu dönemde yeni bir anlam kazanan konulardan bazıları: uluslararası ve kültürler arası ilişkiler ve kültürel etkileşimler; medeniyetler tarihinde ortak tecrübeler ve ortak hafıza; dünyanın farklı bölgelerindeki kültürlerin dünya medeniyetinin oluşumundaki payları, dünyada ve özellikle İslam dünyasında bilim tarihi, tıp ve toplum sağlığı bilimlerinde ve diğer alanlarda İslam toplumlarının dünya medeniyetine katkıları, konularıdır. Toplumlar arası dayanışmaya ve işbirliğine hizmet edecek muhteva taşıyan bu gibi konuları içinde bulunulan dönemin meseleleri bakımından faydalı ve gerekli olacak vurgularla ele almaktayız. Bu gayretimizin, dünya çapında uluslararası ve kültürler arası ilişkilerin insanlığın mücadele ettiği ortak tehdit karşısında sağlam ve samimî bir zeminde canlanmasına hizmet edeceğini umuyoruz. Ayrıca IRCICA’nın çeşitli projeleri çerçevesinde düzenlediğimiz uluslararası konferanslar, akademik projeler ve diğer faaliyetler küresel salgın sonrasında sosyal bilimlerde, özellikle kültür tarihi ve kültürler arası ilişkiler alanlarında araştırmaların kazanabileceği yeni yönelimler üzerine ufuk açıcı olacaktır.

Bu çalışmaları yürütürken iletişim teknolojilerinden azamî ölçüde yararlanmaya çalışıyoruz; araştırma bölümlerimizde mevcut olan veri bankaları, bilgi-belge, kütüphane ve arşiv birimlerimizin çalışmaları düzenli olarak devam etmektedir. Ayrıca belirli aralıklarla düzenlediğimiz paneller, atölyeler ve eğitim programları telekonferans sistemiyle gerçekleştirilmektedir. 2020 yılı için planlanmış bulunan, İslam medeniyeti tarihi alanındaki akademik toplantılarımızı telekonferans şeklinde düzenlemek için hazırlık yapıyoruz. Bu arada IRCICA’nın hat sanatı konusundaki eğitim programları aynı sistemle, üç hat hocasının verdikleri haftalık derslerle devam etmektedir. Hali hazırda 14 ülkeden 25 öğrenci bu kurslara katılmaktadır. Telekonferans imkânıyla gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetlerin yanında çeşitli konulardaki yayınlarımız basılmaya devam etmektedir. Gelişmeler hakkında bu sitemizde ve diğer kanallarla duyurular yapmaktayız.

Dileğimiz şudur ki uluslararası toplum bu krizin üstesinden en kısa zamanda gelsin, her düzlemde açtığı yaraları sarsın ve Dünya hayatını paylaşmada hak yolunda karşılıklı anlayışı ve yardımlaşmayı sağlayacak yeni dersleri bu imtihandan alabilsin.

Diğer Yazılar

Tüm hakları IRCICA`ya aittir ©2022. IRCICA IT Departmanı tarafından tasarlandı ve geliştirildi.